СУ Панайот Волов
Средно училище в град Каспичан

Документи

Прикачени документи

Правилник за дейността на училището - 2019/2020 учебна година
ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15А, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2019 Г.
Програма за предоставяне на равни възможности - 2019/2020 учебна година
Програма за превенция на ранното напускане на училище - 2019/2020 учебна година
Мерки за повишаване качеството на образование - 2019/2020 учебна година
Училищни учебни планове - 2019/2020 учебна година
План за дейността на училището - 2019/2020 учебна година
Стратегия за развитие на училището - 2019/2020 учебна година
Етичен кодекс - 2019/2020 учебна година
Правилник - униформи 2019г.
Училищен учебен план - 2018/2019
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Стратегия за развитие - 2018/2019
Правилник за дейността на СУ"Панайот Волов", гр. Каспичан
План за дейността на училището - 2018/2019
Етичен кодекс
План за сигурност за противодействие на тероризма
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Училищен учебен план - 12клас
Училищен учебен план - 11клас
Училищен учебен план - 10клас
Училищен учебен план - 9клас