FacebookYoutube
СУ Панайот Волов
Средно училище в град Каспичан

Проекти

Училището работи по следните проекти: 

 

- Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 - „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

    В улището са доставени:

-  19 броя Лаптопи с ОС Windows: Dell Latitude Education З 190 2-in-l за ученици; 

-   8 броя Лаптопи с ОС Windows: Lenovo ThinkPad L 14 Gen 2 за педагогически специалисти;

-   1 брой шкаф за зареждане /LANDE/ LN-CS22U6060-BL-541-В1.

 

- Национална програма „Без свободен час"

 

- Национална програма - „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 

- Национална програма „Иновации в действие“

 

- Образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура"